Nachádzate sa tu

Domov

10. Premenné vo VBA + Message Box

Premenná už zo svojho názvu hovorí o tom, že jej hodota sa môže meniť. Premenné prestavujú veľmi dôležitú súčasť pre akýkoľvek programovací jazk. Do premennej vieme umiestniť rôzny obsah ako číslo, text, resp. výsledok nejakého výpočtu, ako aj časti kódu.

V jednoduchosti si vba makro premennú môžeme predstaviť ako akúsi krabicu, do ktorej zbalíme určitý obsah, pričom ďalej pracujeme už len s krabicou, ktorá je spranejšia, pričom jej obsah môžeme jednoducho meniť.

Príklad - zadefinujeme premenné pomocou ktorých vyrátame obsah kruhu:

Sub obsah_kruhu()

'zadefinuj premenne

Dim obsah

Dim r

Dim pi

'do premenej r ulož obsah bunky B3 teda polomer kruhu

r = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B3").Value '.value je Method, ktorá zabezpečí načítanie hodnoty bunky do premenej

' do premennej pi ulož konštantu resp. číslo 3,14

pi = 3.14

' do premennej obsah_kruhu ulož výsledok výpočtu, pricom premennu obsah_kruhu môžeme neskôr použiť kdeko?vek v kode

obsah = pi * r ^ 2

'Výsledok makra zobraz vo forme MessageBox ako správu pre užívateľa

MsgBox "Obsah kruhu s priemerom " & r & " cm je " & obsah & " cm2"

End Sub

VBA Message Box je vyskakovacie okno, ktoré slúži na budovanie užívaeľsého prostredia a komunikáciu s užívateľom excel makra .  Text v “ ” je nemenný, premenné sa budú meniť na základe ich hodnôt a znak & slúži na spojenie celého textu dokopy.

Message Box , ktorý sme naprogramovali v kóde hore zobratí správu pre užívateľa ako jednoduché okno s nami definovaným textom. Ak by sme chceli toto okno vylepšiť, môžeme mu zadať nadpis ako aj obrázok, ktorý bude definovať, či sa jedná o informáciu, upozornenie, prípade nejakú chybu. Tu je rozšírený kód

MsgBox "Obsah kruhu s priemerom " & r & " cm je " & obsah & " cm2",vb_information,"Nadpis pre Message Box"

 

 

 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu